LÉKAŘSKÁ PÉČE

Rehabilitačně resocializační program

* Je určeno dětem v lůžkové péči oboru dětská a dorostová psychiatrie a je důležitou součástí komplexní léčebné strategie.

* Jde o specifický centrální výběrový program.

* Zařazení dítěte - pacienta je indikováno ošetřujícím lékařem nebo klinickým psychologem nemocnice.

* Je stanoven terapeutický záměr a doporučen počet sezení nebo délka docházky do programu.

* Terapeuti úzce spolupracují s týmy na odděleních, docházejí na vizity a konzultace a vypracovávají zprávu.

* Provoz  programu je financován z prostředků DPN Louny a sponzorských aktivit.

 

Poskytuje a nabízí

* péči terapeutů – psychoterapeutů .

* docházku dítěte z oddělení na psychoterapeutické sezení  dle zdravotního stavu a akutní potřeby dítěte.

 

Rehabilitačně -resocializační program zahrnuje

* psychoterapii, arteterapii, ergoterapii, socioterapii, muzikoterapii, pracovní rehabilitaci, kinezioterapeutické programy, odpočinkové programy .

* skupinové a individuální terapie.

* aktivizační programy - zájmovou činnost (sport, ruční a domácí práce, malování, hudba).

* pomoc při poznání sebe sama v problematice vztahu k sobě, druhým, rodině.

* pomoc v získání základních, životně důležitých dovedností k dalšímu hodnotnému životu.

 

Co vše v programu najdete

* dílny rukodělné – práce s textilem, kůží, dřevem, kovem, rostlinami, papírem atd.

* ateliéry- keramický, malířský , dřevodělný aj.

* programy psychoterapeutické.

* programy kinezioterapeutické - pohybové, sportovní.

* rehabilitaci - tělesná cvičení,  relaxace, autogenní trénink, dětská jóga,  aromaterapii.

* cvičnou kuchyňku.

* programy socioterapeutické, programy společenské.

 

Cíl:

Cílem naší práce je poskytnout dítěti specifickou péči tak, aby došlo:

* k obnově porušených psychických funkcí, stabilizaci či udržení.

* k odstranění nežádoucích projevů a postojů v chování.

* získalo sebevědomí.

* mělo pozitivní pohled na sebe a znalo své možnosti dalšího rozvoje, které může dále rozvíjet.

* umělo zacházet se svým volným časem .

* umělo řešit krizové situace, vybírat si kamarády a kolektiv.

* umělo zacházet se svým nitrem (emoce, stres, zklamání, radost, touha po štěstí apod.) .

* dokázalo si postupně vytvořit odpovídající hodnotový systém založený na základě etických zásad společnosti.

* ke zkvalitnění života v rámci možností zdravotního stavu pacienta.

 

Důležité informace pro přijetí dítěte do rehabilitačně resocializačního programu:

Do RS programu jsou zařazováni převážně pacienti ve věku 4-18 let, kteří jsou hospitalizováni v DPN Louny.K zařazení se vyžaduje doporučení od ošetřujícího lékaře nebo psychologa. Toto doporučení zahrnuje terapeutický záměr, počet sezení nebo délku docházky a návrh typu programu.

Do terapeutických programů nemohou být přijímáni pacienti v akutní fázi onemocnění duševního, somatického nebo pod momentálním vlivem psychotropních látek.

Terapeuti svým přístupem vytvářejí pro pacienty atmosféru rodinného prostředí, nabízí práci s rodinou pacienta (prostřednictvím zdravotně – sociálního pracovníka, který sjedná na uvedený termín návštěvu zákonného zástupce).