VZ rok 2012

ROČNÍ ZPRÁVA

Dle vyhlášky Ministerstva financí č. 323/2005 Sb.

 

 

a)                     Dětská psychiatrická léčebna

Rybalkova 1400

440 01 Louny

IČ: 00831034

 

Poštovní adresa:

 

Dětská psychiatrická léčebna

Rybalkova 1400

44001 Louny

 

       ředitel:                 415620130     

       ekonom:               415620110

 

e-mail:                         dpl.louny@dpllouny.cz        

 

Úřední hodiny jsou stanoveny vnitřním řádem.

 

 

b)         Zřízena  Okresním úřadem Louny. 1.1.1992 se stává samostatným právním subjektem. 1.1.2003 přechází výkon funkce  zřizovatele na Ministerstvo zdravotnictví ČR.

 

c)         Organizační složka se člení na:          1) lůžkový úsek

                                                                       2) ambulantní úsek

                                                                       3) ekonomicko-technický úsek

                                                                      

Lůžkový úsek je tvořen dvěma samostatnými odděleními, která dohromady tvoří jeden funkční celek a je řízen jedním vedoucím pracovníkem.

 

Předmět činnosti:

 

1.         Organizace poskytuje dětem ve věku  od 3 do 18 let zdravotní služby, tj. zdravotní péči:

  1. lůžkovou péči:
  • následnou
  • dlouhodobou
    1. ambulantní  péči:
  • primární
  • specializovanou

Zdravotní péči poskytuje zejména v oboru dětská a dorostová psychiatrie.

 

2.         K dalším činnostem organizace patří zajištění činnosti ekonomické, provozní, technické, investiční, administrativní a činnost obslužných provozů v rozsahu potřebném pro naplnění účelu svého zřízení. Zajišťuje drobný prodej věcí denní potřeby pro pacienty.      

 

d)        základní personální údaje zpracované do tabulek podle přílohy č.1

 

 

 

e)         Majetek využíváme zcela při provozování hlavní činnosti    . Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek odepisujeme prostřednictvím účetních odpisů. Předmětem odepisování jsou i přijaté dary v podobě dlouhodobého nehmotného a hmotného  majetku. Zůstatková cena se zjišťuje pomocí oprávek k dlouhodobému nehmotnému a hmotnému majetku vytvářených v souladu s účetními odpisy. Účetní odpisy se počítají z ceny, ve které je majetek oceněn.

 

 

Pohledávky celkem:                                                              3 066 977,83 Kč

Pohledávky z obchodního styku:                                         2 957 995,00 Kč

Pohledávky po lhůtě splatnosti:                                               965 869,00 Kč

 

Závazky celkem:                                                                   1 420 813,45 Kč

Závazky z obchodního styku:                                                    79 448,75 Kč

Závazky po lhůtě splatnosti:                                                              0,00 Kč                    

 

Pohledávky, které jsou předmětem právních sporů nemáme.

Odepsané pohledávky nemáme.

 

 

f)         Rozpočet nákladů a výnosů je schválený a během roku se neměnil - viz příloha č.2

 

 

 

  1. Hodnocení a analýza údajů

 

Hlavním zdrojem příjmů jsou zdravotní pojišťovny. Snažíme se zajistit vyrovnaný rozpočet. Vedlejší činnost neprovozujeme.

 

Příspěvek na vybrané činnosti ze státního rozpočtu na rok 2012 jsme nedostali.

 

 

            Limit mzdových prostředků na rok 2012                             13798416,00 Kč

Čerpání mzdových prostředků za rok 2012                         11096866,00 Kč

Zůstatek                                                                                   2701550,00 Kč

 

     Z celkové částky                                                              11096866,00 Kč

     - na tarifní platy                                                                 7573911,00 Kč

     - na příplatky                                                                      1620854,00 Kč

     - na odměny                                                                         563295,00 Kč

     - pracovní pohotovost                                                          155860,00 Kč

     - dovolená                                                                          1141960,00 Kč

     - náhrada mzdy                                                                      40986,00 Kč