VZ 2013

 

ROČNÍ ZPRÁVA

 

a)                     Dětská psychiatrická nemocnice

Rybalkova 1400

440 01 Louny

IČ: 00831034

 

Poštovní adresa:

 

Dětská psychiatrická nemocnice

Rybalkova 1400

44001 Louny

 

       ředitel:                 +420415620130        

       ekonom:               +420415620110

 

e-mail:                         cestmir.barta@dpnlouny.cz

                                   jana.prihodova@dpnlouny.cz

 

Úřední hodiny jsou stanoveny vnitřním řádem.

 

 

b)         Zřízena Okresním úřadem Louny.  1.1.1992  se stává samostatným právním subjektem. 1.1.2003  přechází výkon funkce  zřizovatele na Ministerstvo zdravotnictví ČR.

 

c)         Organizační složka se člení na:          1) lůžkový úsek

                                                                       2) ambulantní úsek

                                                                       3) ekonomicko-technický úsek

                                                                      

Lůžkový úsek je tvořen dvěma samostatnými odděleními, která dohromady tvoří jeden funkční celek a je řízen jedním vedoucím pracovníkem.

 

Předmět činnosti:

 

1.         Organizace poskytuje dětem ve věku  od 3 do 18 let zdravotní služby, tj. zdravotní péči:

  1. lůžkovou péči:
  • následnou
  • dlouhodobou
    1. ambulantní  péči:
  • primární
  • specializovanou

 

 

Zdravotní péči poskytuje zejména v oboru dětská a dorostová psychiatrie.

 

2.         K dalším činnostem organizace patří zajištění činnosti ekonomické, provozní, technické, investiční, administrativní a činnost obslužných provozů v rozsahu potřebném pro naplnění účelu svého zřízení. Zajišťuje drobný prodej věcí denní potřeby pro pacienty.      

 

d)        základní personální údaje zpracované do tabulek podle přílohy  č.1

 

 

e)         Majetek využíváme zcela při provozování hlavní činnosti    . Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek odepisujeme prostřednictvím účetních odpisů. Předmětem odepisování jsou i přijaté dary v podobě dlouhodobého nehmotného  a  hmotného  majetku. Zůstatková cena se zjišťuje pomocí oprávek k dlouhodobému nehmotnému a hmotnému majetku vytvářených v souladu s účetními odpisy. Účetní odpisy se počítají z ceny, ve které je majetek oceněn.

 

 

Pohledávky celkem:                                                              3 411 743,96 Kč

Pohledávky z obchodního styku:                                         1 998 926,00 Kč

Pohledávky po lhůtě splatnosti:                                            1 148 898,00 Kč

 

Závazky celkem:                                                                   1 510 280,02 Kč

Závazky z obchodního styku:                                                  145 413,03 Kč

Závazky po lhůtě splatnosti:                                                              0,00 Kč                    

 

Pohledávky, které jsou předmětem právních sporů nemáme.

Odepsané pohledávky nemáme.

 

 

f)         Rozpočet nákladů a výnosů je schválený a během roku se neměnil - viz příloha č.2

 

 

 

  1. Hodnocení a analýza údajů

 

Hlavním zdrojem příjmů jsou zdravotní pojišťovny. Snažíme se zajistit vyrovnaný rozpočet. Vedlejší činnost neprovozujeme.

 

Příspěvek na vybrané činnosti ze státního rozpočtu na rok 2013 jsme nedostali.

 

 

 

 

 

Limit mzdových prostředků na rok 2013                             12 238 717,00 Kč

 

Čerpání mzdových prostředků za rok 2013                           9 447 424,00 Kč

Zůstatek                                                                                   2 791 293,00 Kč

 

     Z celkové částky                                                               9 447 424,00 Kč

     - na tarifní platy                                                               6 764 579,00 Kč

     - na příplatky                                                                    1 507 596,00 Kč

     - na odměny                                                                           36 437,00 Kč

     - pracovní pohotovost                                                                     0,00 Kč

     - dovolená                                                                         1 039 333,00 Kč

     - náhrada mzdy                                                                      78 193,00 Kč

 

           

            Konec roku 2013 jsme uzavřeli ztrátou  -485 102,59 Kč. Rezervní fond nebylo možné použít pro nedostatek finančních prostředků. Ztrátu uhradíme z hospodářského výsledku za rok 2014.  Na regulačních poplatcích nám pacienti dluží  k 31.12.2013  částku 1 142 898,- Kč.

            Zařízení má kapacitu 50 lůžek.

                      

           Léčíme děti  ve věku  3 -18 let z  celé České republiky.

 

 

 

 

 

Počet příloh: 2

 

 

Zpracovala: Příhodová                                                                      ředitel DPL Louny

                                                                                                          Ing. Čestmír Bárta

 

 

 

 

 

V Lounech dne: 26.3.2014